banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Положення про облводресурсів

Положення про облводресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних
ресурсів України
від « 28 » січня 2016 р. № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про Кіровоградське обласне
управління водних ресурсів
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Кіровоградське обласне управління водних ресурсів (далі – Кіровоградське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Кіровоградське облводресурсів керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.3. Кіровоградське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Кіровоградської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Кіровоградське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки в установах Державного казначейства України та банків, гербову печатку, печатку зі своїм найменуванням.

1.5. Кіровоградське облводресурсів виступає правонаступником Кіровоградського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства з усіх юридичних та майнових прав.

1.6. Найменування та юридична адреса Кіровоградського облводресурсів:

Повна назва – Кіровоградське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва – Кіровоградське облводресурсів.

Юридична адреса: 25022, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Кіровоградського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області;

2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративної мережі, водосховищ та інших водогосподарських об’єктів, що знаходяться на балансі Кіровоградського облводресурсів;

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших об’єктів;

2.2. Кіровоградське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;

2.2.2. Здійснює керівництво і контролює діяльність підпорядкованих йому організацій;

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, і здійснюють діяльність у межах області, іншими організаціями, підприємствами і установами;

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів;

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;

2.2.7. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

2.2.8. Розробляє режими роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів;

2.2.9. Забезпечує дотримання встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила та встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію;

2.2.11. Бере участь у розробці заходів щодо екологічного оздоровлення річок та їх реалізації, здійснює спостереження за станом річок, гідротехнічних споруд, водосховищ, водогосподарських систем, надає, у межах повноважень, пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області;

2.2.12. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування;

2.2.13. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих Кіровоградському облводресурсів організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та ра­ціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів;

2.2.14. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу;

2.2.15. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Кіровоградського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату, а також осіб, включених до кадрового резерву;

2.2.16. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;

2.2.17. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;

2.2.18. Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації;

2.2.19. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв’язку;

2.2.20. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;

2.2.21. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

2.2.22. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших незаборонених законодавством джерел фінансування;

2.2.23. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;

2.2.24. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів;

2.2.25. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропози­цій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель;

2.2.26. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження нормативів водопостачання;

2.2.27. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

2.2.28. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

2.2.29. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів;

2.2.30. Здійснює державний моніторинг стану меліорованих земель, технічного стану меліоративних систем, гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі водогосподарських організацій Кіровоградського облводресурсів;

2.2.31. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

2.2.32. Забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту;

2.2.33. Організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

2.2.34. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней та паводків, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повеней та паводків;

2.2.35. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів;

2.2.36. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентства;

2.2.37. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейнах річок області та надає оперативну інформацію Держводагентству;

2.2.38. Готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;

2.2.39. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, ощадного ставлення до водних ресурсів тощо. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

2.2.40. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях;

2.2.41. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

2.2.42. Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об’єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;

2.2.43. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

2.2.44. Здійснює аналіз достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки в межах області;

2.2.45. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

2.2.46. Узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів області та надає інформацію Держводагентству;

2.2.47. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування";

2.2.48. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів;

2.2.49. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення;

2.2.50. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень за станом поверхневих вод у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об’єктах та водогосподарських системах;

2.2.51. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення;

2.2.52. Здійснює діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт, згідно з чинним законодавством;

2.2.53. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації;

2.2.54. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій;

2.2.55. Приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП – водгосп (річна);

2.2.56. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

2.2.57. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;

2.2.58. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Кіровоградське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій;

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Кіровоградського облводресурсів;

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;

3.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях;

3.1.6. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно з переліком і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України, та використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених Положенням;

3.1.7. Виконувати функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;

3.1.8. Оголошувати проведення торгів (тендерів) у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних та ремонтних робіт, реконструкцію, технічне переоснащення водогосподарських систем, об’єктів та гідротехнічних споруд, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об’єктах та землях водного фонду;

3.1.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Кіровоградське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна;

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Кіровоградського облводресурсів;

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно із законодавством України;

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління;

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підпорядкованих організацій;

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами;

3.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3.2.11. За зверненнями територіального органу Держводагентства розглядати у межах компетенції надані матеріали та надавати відповідні пропозиції;

3.2.12. Виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Кіровоградського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у балансі Кіровоградського облводресурсів.

4.2. Майно Кіровоградського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Кіровоградським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Фінансування Кіровоградського облводресурсів здійснюється за рахунок коштів фондів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Кіровоградського облводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку.

4.6. Кіровоградське облводресурсів у встановленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Кіровоградське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Кіровоградського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Управління Кіровоградським облводресурсів

5.1. Державне агентство водних ресурсів України здійснює управління та контроль за діяльністю Кіровоградського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Державне агентство водних ресурсів України:

5.2.1. Закріплює за Кіровоградським облводресурсів майно, необхідне для його діяльності;

5.2.2. Затверджує Положення про Кіровоградське облводресурсів та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями;

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Кіровоградського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією;

5.2.4. За поданням начальника Кіровоградського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Кіровоградського облводресурсів;

5.2.5. За поданням начальника Кіровоградського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників міжрайонних управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної партії шляхом укладання та розірвання з ними контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією;

5.2.6. За поданням начальника Кіровоградського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера підпорядкованих йому організацій;

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Кіровоградським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Кіровоградського облводресурсів та його апарату;

5.2.9. Координує діяльність Кіровоградського облводресурсів з питань регулювання і використання водних ресурсів.

5.3. Керівництво діяльністю Кіровоградського облводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника Кіровоградського облводресурсів.

5.4. Начальник Кіровоградського облводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Кіровоградського облводресурсів, за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Кіровоградського облводресурсів:

5.5.1. Очолює облводресурсів, здійснює керівництво його діяльністю, представляє у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями;

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;

5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника облводресурсів за погодженням з Держводагентством;

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату облводресурсів, формує кадровий резерв;

5.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника облводресурсів;

5.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату облводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;

5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Кіровоградського облводресурсів;

5.5.9. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій;

5.5.10. Укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває в установах Державного казначейства та банках України рахунки від імені Кіровоградського облводресурсів;

5.5.11. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату облводресурсів та підпорядкованих управлінь;

5.5.12. Затверджує кошториси та штатні розписи підпорядкованих йому організацій;

5.5.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Кіровоградське облводресурсів;

5.5.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти міжрайонних управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної партії, приймає щодо них відповідні рішення;

5.5.15. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення;

5.5.16. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.17. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій;

5.5.18. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в облводресурсів утворюється колегія. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Кіровоградського облводресурсів, яке затверджується начальником Кіровоградського облводресурсів. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Кіровоградського облводресурсів.

5.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Кіровоградського облводресурсів з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.8. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників у Кіровоградському облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

Права і обов'язки вище перелічених бюджетних організацій визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством.

Нагляд за додержанням вимог цих положень здійснює Кіровоградське облводресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Кіровоградського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Кіровоградського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства відповідно до вимог чинного законодавства, або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Кіровоградського облводресурсів всі його майнові права та обов’язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Кіровоградського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Кіровоградського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством. За рішенням Держводагентства ліквідація може проводитись самим Кіровоградським облводресурсів.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Кіровоградського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Кіровоградське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення відбуваються при зміні законодавства України, розпорядчих документів Держводагентства і затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід’ємною частиною.

7.3. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.